پنجشنبه, 29 فروردین 1398

نمودار میانگین طولانی مدت وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی استان هرمزگان منتهی به سال 1394

 

 

 

تعداد و تخلیه منابع آب زیرزمینی بر اساس آخرین آماربرداری سراسری به تفکیک شهرستان

 



بازدید:4803
تاریخ ثبت: 1393/09/12
آخرین به روزرسانی: 1396/09/12