سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سردار سلیمانی
داناب
الف - ب- ایران
ملاقات با مدیرعامل
شعار آب
شعار آب
سدها
سدها
سدها
سدها

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
 
در حال اخذ کد تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
 
13021446109 صدور مجوز لایروبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد نظارت بر انسداد چاه قدیمی جهت جابجایی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446102 ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446102 استقرار دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446110 تمدید مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد صدور مجوز پشته بری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446110 تمدید مجوز پیش کاری قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446110 صدور مجوز پیش کاری قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
13021447107 صدور مجوز تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021447103 صدور مجوز تمدید لایروبی چاه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
صدور مجوز ادامه لایروبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد صدور مجوز ادامه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446106 صدور مجوز کف شکنی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
در حال اخذ کد صدور پروانه بهره برداری چاههای تعیین تکلیف فاقد پروانه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446104 صدور مجوز نصب منصوبات چاه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021446128 صدور پروانه بهره برداری (المثنی) شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13021447102 تغییر و اصلاح نام شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13011447100 صدور پاسخ استعلام های نامین آب واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
13021446120 صدور پروانه بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
1 2 صفحه: