دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز لایروبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
نظارت بر انسداد چاه قدیمی جهت جابجایی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
استقرار دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز پشته بری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید مجوز پیش کاری قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز پیش کاری قنات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز تمدید لایروبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز ادامه لایروبی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز ادامه حفاری شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز کف شکنی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری چاههای تعیین تکلیف فاقد پروانه شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز نصب منصوبات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری (المثنی) شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری (تغییر نام ) شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پاسخ استعلام های نامین آب واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری جهت مصرف صنعت و خدمات شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری جهت مصرف کشاورزی شرکت آب منطقه ای هرمزگان حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: